Filialna Szkoła Podstawowa w Starym Żmigrodzie w Zespole Szkół w Nowym Żmigrodzie
Strona główna Galeria Kontakt S.P. w Nowym Żmigrodzie
Rada rodziców 2017/2018

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018:Przewodnicząca: Anna Musiał 
Zastępca: Lidia Syguła
Skarbnik: Zuzanna Głowacka
Sekretarz: Aleksandra Mrugał

 

Kompetencje Rady Rodziców:

  • Występowanie do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
  • Uchwalenie w porozumieniu z Radą pedagogiczną programu wychowawczego i programu profilaktyki dostosowanych do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska (jeżeli Rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą pedagogiczną w sprawie wymienionych wyżej programów, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny).
  • Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły.
  • Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.
  • Udzielanie pomocy samorządowi uczniowskiemu.
  • Pozyskanie środków finansowych i wspieranie działalności szkoły na rzecz stałej poprawy bazy, a także innej działalności.
  • Współdecydowanie o formach pomocy dzieciom.
  • Współuczestniczenie w opracowywaniu statutu Zespołu.
  • Delegowanie dwóch przedstawicieli do składu komisji konkursowej na dyrektora Zespołu.
  • W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Szczegółowe zasady i tryb działania Rady rodziców określa jej Regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem Zespołu, a jej posiedzenia są protokołowane. Regulamin opracowuje Rada rodziców. Jest on zatwierdzany przez zebranie ogólne.


Źródło: Statut szkoły

Napiane przez Admin, dnia 2009-01-03 o godzinie 22:16:37